Методичні рекомендації:

Рекомендації

щодо виконання письмових робіт учнями загальноосвітніх навчальних закладів м.Запоріжжя та перевірки зошитів з математики

 у 5-11 класах

( затверджено методичною радою ІАМЦ департаменту освіти і науки,

протокол № 14 від 28.01.2014р.)

 

Нормативна база станом на 01.09.2013 р.:

1. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23  листопада  2011 р.№1392.

2. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 №1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 № 1/9 – 301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів…»

4. Методичним рекомендаціям МОН України щодо викладання математики у поточному навчальному році.

1. Види письмових робіт

1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з математики є:

□       розв’язування задач і вправ;

□       складання таблиць, опорних схем, конспектів тощо;

□       математичні диктанти;

□       самостійні і контрольні роботи.

2. Кількість контрольних робіт

2.1. Орієнтована кількість контрольних робіт повинна відповідати вимогам чинної програми та Методичним рекомендаціям МОН України щодо викладання математики у поточному навчальному році.

3. Аналіз контрольних робіт

3.1. Аналіз контрольних робіт виконується в зошиті для контрольних робіт, де робиться запис дати у форматі згідно даних рекомендацій ( п.6.5)  та запис «Робота над помилками».

3.2. При використанні зошитів для контрольних робіт з печатною основою ( які мають гриф МОН України) допускається виконувати роботу над помилками у робочому зошиті.

3.3. Робота над помилками перевіряється вчителем та оцінюється, якщо це доцільно.

4. Кількість і призначення учнівських зошитів

4.1. Для виконання класних і домашніх робіт учні повинні мати таку кількість зошитів:

5-6 класи – два зошити;

7-9 класи - по одному зошиту з алгебри та геометрії;

10-11 класи - по одному зошиту з алгебри та початків аналізу та геометрії;

8-11 класи з поглибленим та профільним вивченням математики – кількість зошитів може бути збільшена.

4.2 Для виконання контрольних робіт учні повинні мати окремі зошити з алгебри ( алгебри і початків аналізу) та геометрії. Допускається використання зошитів для контрольних робіт з печатною основою (які мають гриф МОН України).

5. Порядок перевірки письмових робіт

5.1. Зошити для класних і домашніх робіт перевіряють:

у 5-6 класах з математики – один раз  на тиждень (не менше однієї класної чи домашньої роботи);

у 7-9 класах  з алгебри та геометрії - один раз  на два тижні;

у 10-11 класах з математики, алгебри і початків аналізу та геометрії – один раз на місяць.

5.2. Додатково вчитель може практикувати самоперевірку та взаємоперевірку письмових робіт.

5.3. Вчитель може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіку тощо).

5.4. У  робочих зошитах вчитель може зробити  доцільні записи словесної оцінки результатів  роботи учня.

5.5. Контрольні роботи перевіряються вчителем в термін  до наступного уроку, а при значній кількості робіт (більше 70) – через один-два уроки.

5.6. Оцінка за контрольну роботу може бути виставлена на обкладинці зошита.

5.6. Помилки учнів підкреслюються вчителем або, за необхідністю, виправляються.  В учнів з початковим рівнем досягнень помилки виправляються обов’язково. Граматичні помилки учнів можуть бути виправлені (у середній ланці) та підкреслені  ( у старшій ланці).

5.7. При виставленні оцінки за ведення зошита до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів.

5.8. Всі контрольні роботи обов’язково оцінюються вчителем та виставляються до класного журналу. За  самостійні поточні письмові роботи оцінка може виставлятися до журналу не всім учням.

5.9. Письмові роботи учнів перевіряються вчителем  кульковою ручкою  з червоним  чорнилом  з  позначенням правильності виконання завдання («+»,«-» )  або  кількістю  балів.  

6. Орфографічний режим

6.1.Записи в зошиті виконують кульковою ручкою  з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем, малюнків, геометричних побудов використовується простий олівець).

6.2. Записи в зошитах виконуються чітко та охайно. Неправильний запис перекреслюють ( без використання гумки та коректора).

6.3.Зошити підписуються мовою навчання .

6.4. Підпис зошитів повинен бути однаковим та містити інформацію: призначення зошита, клас,  назва чи номер школи, прізвище та ім’я учня.

6.5. У 5-9 класах запис дати – числами, місяць прописом ( 12 жовтня), у 10-11 класах цифрами на полях ( 12.10.14).

6.6. В окремому рядку вказати : класна чи домашня робота, назву теми уроку, вид роботи  чи номер завдання ( задача,  № 256).

6.7. В зошитах для контрольних робіт записується № контрольної роботи ( достатньо для середньої ланки) та тема ( для старшої школи).Наприклад: Контрольна робота №2;Контрольна робота №2 з теми  « Многогранники».

6.8. Умова завдань контрольної роботи записується на розгляд вчителя.

Алгоритм складання робочих навчальних планів

КРОК  1

Вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок складанняКРОК  2

Ознайомити педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з нормативно-правовою базою, що регламентує порядок складання робочих навчальних планів, а також з Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462, та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п)КРОК  3

Ознайомити педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з Типовими навчальними планами залежно від типу навчального закладу, зокрема з інваріантною їх складовою, гранично допустимим навчальним навантаженням учнів, державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.КРОК  4

Вивчити індивідуальні освітні запити учнів щодо вибору ними факультативів, курсів тощоКРОК  5

На засіданні педагогічної ради розглянути питання варіативної складової робочого навчального плану та прийняти рішення про розподіл годин варіативної складової, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу і бажання учнів та їх батьківКРОК  6

Визначити профіль навчання у старшій школі загальноосвітнього навчального закладу, вибравши навчальні предмети, курси за вибором відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі, або шляхом застосування модульної технологіїКРОК  7

Визначити варіативну складову змісту загальної середньої освіти з урахуванням особливостей регіону належність до округу та індивідуальних освітніх запитів учнівКРОК  8

 За потреби визначити напрями корекційно-розвиткової роботиКРОК  9

 Створити робочі групи зі складання проекту робочого навчального плану (інваріантної та варіативної складових змісту початкової, базової та повної загальної середньої освіти)КРОК  10

Узагальнити проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу. Підрахувати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі та перевірити їх відповідність визначеному сумарно граничному допустимому навчальному навантаженню учнівКРОК  11

Обговорити проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу на засіданні педагогічної радиКРОК  12

Погодити проект РНП на засіданні ради навчального закладу
Завдання та відповіді до ІІ етапу

Всеукраїнський учнівських олімпіад

 

 

Українська мова та література       Завдання        Пароль:  2014LVIV

Біологія                                                     Завдання         Пароль:  VIRUS175         Відповіді

Хімія                                                           Завдання         Пароль:  493FREON

Астрономія                                              Завдання         Пароль:  KOPER621       Відповіді

Французська мова                                 Завдання         Пароль:  67PA2RIS

Англійська мова                                    Завдання         Пароль:  SHEK9271       Відповіді

Фізика                                                         Завдання         Пароль: 1LOMONOS     Відповіді

Географія                                                  Завдання          Пароль:  POLUS019

Історія                                                        Завдання          Пароль:  GOVT1917

Німецька мова                                       Завдання          Пароль:  1979KOLN

Математика                                            Завдання          Пароль:   ______    Відповіді

Екологія                                                    Завдання          Пароль:  73LED904       Відповіді

 

Трудове навчання                                  Завдання       Пароль:   ---------                           

Економіка                                                   Завдання        Пароль:  DEFOLT98

Педагогіка та психологія                    Завдання        Пароль:   PP849210

Правознавство                                         Завдання        Пароль:  10 FEMIDA 

Креслення                                                  Завдання        Пароль:   ----------   Відповіді 

Російська мова                                        Завдання        Пароль:    1292BLOK 

Фізична культура                                   Завдання        Пароль: SOCCER99


 

 

 

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році 

 

іноземна мова                                                                       Завантажити

історія                                                                                     Завантажити

інформатика                                                                         Завантажити

географія, економіка                                                          Завантажити

математика                                                                          Завантажити

трудове навчання                                                               Завантажити

українська мова та література, російська мова            Завантажити

фізична культура                                                                Завантажити

фізика та астрономія                                                          Завантажити

хімія, біологія                                                                       Завантажити 

художня культура                                                               Завантажити